Funktioner på WWW
Funktioner
Lineære grafer
Seks interaktive figurer med tilhørende spørgsmål.

Variabelsammenhænge - Otte interaktive figurer med tilhørende spørgsmål.

Lineær funktion     Eksponentiel funktion (PS) - Opgaver med løbende kontrol mens mellemregninger tastes.

Toppunktsformlen     Opgaver med logaritmer (EH) - Opgaver med bedømmelse af svar.

Eksponentialfunktioner (NJ) - Interaktive sider om lineær og eksponentiel vækst samt logaritmefunktion.

Funktioner (MatLex) - Interaktive figurer og regnemaskiner samt kortfattet teori.

Funktioner generelt for matematik på B- og A-niveau i stx og hf
Grundlæggende funktioner for B-niveau i stx, udgave 3
Grundlæggende funktioner for B-niveau i hf, udgave 3
Grundlæggende funktioner for A-niveau i stx, udgave 2

Lineære sammenhænge for gymnasiet og hf

Introduktion til hf-matematik - Variable og sammenhænge. Kan gennemarbejdes selvstændigt af elever med hjælp fra lærer.
Forståelse af funktioner
og brug af Mathcad
En række opgavesæt hvor der er tilføjet oplysninger om hvordan man bruger Mathcad.

To måder at vokse på - Anskueliggørelse af forskellen på lineær og eksponentiel vækst.

Tiden krymper! - Logaritmisk skala.

John Napier og logaritmerne     Henry Briggs og titalslogaritmen
- Noter fra Vestergaards Matematiksider.

Logaritmer (BN) - Historiske bemærkninger og metoder til at beregne logaritmer.

Afstandsmåling i Universet - tag med en astronom på arbejde (Tycho Brahe Planetarium) - Brug af logaritme i forbindelse med stjernes afstand og størrelsesklasse.
Vækst
Anvendelser af simple vækstmodeller: proportional, lineær, eksponentiel og potens.

3 opgavesæt - Anvendelsesopgaver.

Nullkurs i matematikk - Bl.a. eksempler på behandling af udtryk hvor de grundlæggende funktioner indgår.

Graph or not graph     Properties of functions     Polynomials and their order (maths online) - Opgaver med bedømmelse af svar.
The big function graph puzzle - linear und quadratic functions
(maths online) - Opgaver med bedømmelse af svar. Givne forskrifter skal trækkes hen til de tilhørende grafer.

Functions 1     Functions 2 (maths online) - Punkterne "Recognize" er opgaver med bedømmelse af svar hvor givne grafer skal trækkes hen til de tilhørende forskrifter eller omvendt.
Shooting Balls (WisWeb)
Interaktiv side hvor man skal bruge viden om lineære funktioner til at ramme alle bolde ved hjælp af så få skud som muligt.

Find the function (WisWeb) - Interaktiv side hvor man skal taste forskrifter svarende til givne grafer.

Function Machine     Linear Function Machine (Shodor activities) - Opgave med bedømmelse af svar. Forskrift skal gættes ud fra funktionsværdier man bestemmer ved hjælp af en funktionsmaskine.

Graphs of Linear Equations: Slope and Intercept (Regents) - Opgaver med bedømmelse af svar. Desuden er der regler og anskuelige forklaringer.

Slope and y-intercept     Graphing linear equations     Unit Quiz (Homework Help) - Opgaver med bedømmelse af svar.

Logs and Exponentials - Version A     Logs and Exponentials - Version B - Opgaver hvor svarene bedømmes.

A Java applet     A quiz (Visual Calculus) - Om forskydning og strækning m.m. af funktionsgrafer.

New Functions from Old: Scaled and Shifted Functions (Hofstra) - Opgaver med bedømmelse af svar.

Decomp (WIMS) - Opgaver med bedømmelse af svar. Find lineær funktion som sammensat med given lineær funktion giver en anden given funktion.

Roottest (WIMS) - Opgaver med bedømmelse af svar. Man skal ved systematisk at prøve sig frem bestemme nulpunkt for funktion.

Inverse     Functions     Abs     Addition     Multiplication (WIMS) - Opgaver med bedømmelse af svar. Man skal klikke på den af graferne der er fremkommet på den angivne måde ud fra givne grafer. Den søgte funktion kan fx være f^-1, -f(x+1) eller f(x)+g(x).

Function draw     Inverse draw (WIMS) - Opgaver med bedømmelse af svar. Med musen skal tegnes en graf som er fremkommet på den angivne måde ud fra en given graf. Den søgte funktion kan fx være 2f(x), -|f(x)| eller f^-1.

Coincidence Freehand     Coincidence sinus
Coincidence-Polynomial (WIMS) - Opgaver med bedømmelse af svar. Man skal ved at prøve sig frem få tastet en forskrift der svarer så godt som muligt til en givet graf.

Calculus on the Web (COW) - Opgaver med bedømmelse af svar. Punktet "Precalculus Book" indeholder opgaver om bl.a. funktioner.

Finite Math and Calculus (Hofstra) - Noter med indsatte opgaver hvor svarene bedømmes. Kapitel 1 er om funktioner, herunder grafer, lineære funktioner, anvendelser og regression.

Polynomial sweep (WIMS) - Interaktiv figur til eksperimenter med polynomiumsgrafer.

UBC Calculus - Noter med interaktive dele. De to første afsnit er om funktioner, herunder lineære funktioner, polynomier og sammensætning af funktioner.

Using Graphs, Equations, and Tables     Understanding the Least Squares     Exploring Linear Functions (NCTM) - Interaktive figurer med spørgsmål.

Transformation of Exponential Functions     Transformations of Logarithms (Visual Calculus) - Opgaver hvor man ved hjælp af en interaktiv figur skal bestemme virkningen af at ændre a, b, c og d i a·eb(x-c)+d  og  a·ln(b(x-c))+d.

Embryo Calculus (EggMath) - Noter med interaktiv dele. Celledeling, eksponentialfunktion, e.

Trigonometric Functions (Dave's Short Trig Course) - Noter med interaktive figurer.

Self-instructional Mathematics Tutorials - Math Skills for Introductory Economics - Test hvor svar kontrolleres, og noter med eksempler, teori og opgaver hvor svar kan fremkaldes. Emnet er grafer, især lineære.

Arm-and-a Leg Tickets - Ark med forklaring, spørgsmål og plads til at skrive svar. Et eksempel på anvendelse af funktioner.

Log Graphs - Eksempler på anvendelser af funktioner med tilhørende opgaver.

y=ax^2+x+2.     y=x^2+bx+1 (EMT) - Noter. Hvad sker der med graferne når hhv. a og b ændres?

Composition of Functions (Visual Calculus) - Opgaver hvor svar kan fremkaldes.

Notes on functions - Introduktion til funktionsbegrebet med kraftig brug af symboler.

Domains of Functions (Visual Calculus) - Opgaver hvor svar kan fremkaldes.

Types of Functions (ThinkQuest) - Sammensat, omvendt, lige/ulige, monoton, periodisk, lineær/2.grad/3.grad. Noter på elementært niveau.

Population Growth (Math in Daily Life) - Noter om hvad eksponentiel vækst vil sige i praksis.

Logarithms     Graphing with Logarithmic Paper (Guelph) - Det forklares hvad logaritmer er, og hvordan logaritmepapir kan bruges.

Logarithms - Metoder til at beregne logaritmer.

Functions and Graphs (Hofstra) - Opgaver med lineær og eksponentiel model. Svar kan fremkaldes.

Mathematical Models for Biology - Lineær, potens, eksponentiel, logistisk.

Logarithmic law of running - Anvendelse.

The logarithm transformation - Om at bruge en størrelses logaritme i stedet for selve størrelsen.

Does the number e have any real physical meaning, or is it just a mathematical convenience?

A Review of Logarithms (SOS) - Med historisk bemærkning.

College Algebra (UNCW) - Noter om lineære funktioner, andengradspolynomier, polynomier samt eksponentialfunktion og logaritmefunktion.

1st-level modules (Geomaths) - Bl.a. potens-, eksponential- og logaritmefunktion samt geologiske anvendelser heraf.

Math 116 - Lecture Notes - Oversigt over bl.a. funktionsbegrebet, lineære funktioner, polynomier, eksponential- og logaritmefunktion samt brug af TI82/TI83 i forbindelse med funktioner.

Purplemath - Grundige noter om bl.a. funktioner, herunder numerisk værdi, kvadratrod, lineære funktioner, polynomier (specielt 2. grad), egenskaber ved funktioner samt eksponential- og logaritmefunktion.

Computing Trigonometric Functions (Dave's Short Trig Course) - Noter om hvordan trigonometriske funktioner kan beregnes uden brug af regnemaskine, og hvordan computeren beregner dem.

Quadratic, cubic and quartic equations     The fundamental theorem of algebra     The trigonometric functions (St Andrews) - Historisk.

Trigtide. The Tide is Turning (Rose-Hulman) - Anvendelsesopgave med besvarelse.

An introduction to trigonometry (MATH-abundance) - Noter.

Trigonometry (SOS) - Oversigt med eksempler samt opgaver hvor besvarelser kan fremkaldes.

Summary of trigonometric identities (Dave's Short Trig Course) - Med historisk bemærkning om brug af produktformlerne som regneteknisk hjælpemiddel til at gange tal.

Trigonometric Functions and Calculus for Liberal Arts and Business Majors (Hofstra) - Lærebog med anvendelser.

Field Guide to Functions (Calculus Quest) - Noter samt opgaver hvor svar kan fremkaldes. Omfatter alle typer funktioner fra gymnasiet og hf.

Exercises In Math Readiness (EMR) - Opgaver hvor svar kan fremkaldes, samt eksempler og teori. Funktioner indgår i de tre afsnit "Algebra 2", "Trigonometry" og "Exponential & Logarithmic Functions".

Algebra (S.O.S Mathematics) - Beregningsmetoder og opgaver hvor svar kan fremkaldes. Alle funktionstyper fra gymnasiet og hf. Omvendt og sammensat funktion.